• TRẦN QUỐC EM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0966661446
  • Email:
   em_c3nguentrungtructt@angiang.edu.vn
 • NGUYỄN THANH ĐỊNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0988990005
  • Email:
   dinh_c3nguentrungtructt@angiang.edu.vn
 • TRỊNH KIM NGỌC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0919569397
  • Email:
   trinhngoc_c3nguentrungtructt@angiang.edu
 • HUỲNH TRUNG NAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0919951949
  • Email:
   nam_c3nguentrungtructt@angiang.edu.vn